§ 1. ORGANIZATOR

 1. Organizatorem konkursu jest koalicja organizacji pozarządowych – Fundacji Court Watch Polska z siedzibą na ul. Moniuszki 5/8, 97-100 w Toruniu, Fundacji Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka z siedzibą na ul. Sławkowskiej 12, 31-014 w Krakowie,Pomorskiej Fundacji Rozwoju, Kultury i Sztuki, z siedzibą przy Fosie Staromiejskiej 30/3, 87-100 w Toruniu, Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych z siedzibą przy Fosie Staromiejskiej 30/3, 87-100 w Toruniu, Fundacji Stabilo, z siedzibą przy Fosie Staromiejskiej 30/3, 87-100 w Toruniu (zwana dalej Organizatorem).
 2. Organizator powołuje zespół ekspertów (zwany dalej Kapitułą), w skład którego wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych, które wspólnie stworzyły projekt “Mam to w BIPie”. Powołanych zostanie do 5 członków Kapituły, w tym przewodniczący.
 3. § 2. ADRESACI

  1. Konkurs jest adresowany do uczniów, nauczycieli oraz dyrektorów szkół średnich i gimnazjów.
  2. Udział w konkursie jest bezpłatny.

  § 3. CEL

  1. Celem konkursu jest sprawdzanie czy gminne Biuletyny Informacji Publicznej publikują dokumenty w formatach spełniających standard dostępności WCAG 2.0 oraz zachęcenie uczniów do zapoznania się z BIPami i celem ich funkcjonowania. Konkurs ma uświadomić uczestnikom korzyści płynące z dostępu do informacji publicznej i konieczności publikowania dokumentów w formatach umożliwiających korzystanie z nich osobom niewidomym i niedowidzącym. Konkurs promuje wykorzystywanie internetu w celu poszerzania wiedzy, budowania społeczeństwa obywatelskiego i włączania osób niepełnosprawnych do życia publicznego.

  § 4. ZGŁOSZENIE SZKOŁY

  1. Zgłoszenia szkoły do konkursu dokonuje dyrektor szkoły poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.mamtowbipie.pl
  2. Po przyjęciu zgłoszenia Organizator wysyła do zainteresowanych szkół pakiet niezbędnych, szczegółowych informacji na temat dalszego przebiegu konkursu.
  3. Szkoły mogą zgłosić swój udział w trzech odrębnych kategoriach:
   1. konkurs na najlepszą szkołę
   2. konkurs na najlepszą klasę
   3. konkurs na najlepszego ucznia

  § 5. KONKURS DLA SZKÓŁ

  1. W konkursie mogą wziąć udział zgłoszone gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.
  2. Zadaniem konkursowym jest sprawdzenie jak największej ilości Biuletynów Informacji Publicznej poprzez narzędzie znajdujące się na stronie mamtowbipie.pl
  3. Proces monitorowania powinien być wykonany po zalogowaniu się na indywidualne konto szkoły.
  4. Zgłoszenia do konkursu dokonuje dyrektor/nauczyciel, zgodnie z instrukcją wysłaną przez Organizatora.
  5. Laureatów konkursu wyłania Kapituła. Pod uwagę będą brane ilość kompletnych i rzetelnych sprawdzeń gmin za pomocą narzędzia.

  § 6. KONKURS DLA UCZNIÓW I KLAS

  1. W konkursie mogą wziąć udział klasy ze zgłoszonych uprzednio gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
  2. Zadaniem konkursowym jest sprawdzenie przez klasę jak największej ilości Biuletynów Informacji Publicznej poprzez narzędzie znajdujące się na stronie mamtowbipie.pl
  3. Konkurs będzie rozstrzygany w 3 kategoriach: uczniów indywidualnych, pojedynczych klas oraz szkół.
  4. Proces monitorowania powinien być wykonany po zalogowaniu się na konto ucznia, przyporządkowane do klasy i szkoły.
  5. Zgłoszenia do konkursu dokonuje dyrektor/nauczyciel, zgodnie z instrukcją wysłaną przez Organizatora.
  6. Laureatów konkursu wyłoni Kapituła, biorąc pod uwagę m.in. ilość kompletnych i rzetelnych sprawdzeń gmin za pomocą narzędzia oraz – w przypadku wypełnienia wszystkich gmin – czas ich wykonywania. Sprawdzenia będą wyrywkowo oceniane przez członków kapituły pod względem rzetelności.
  7. W przypadku wykrycia nierzetelnych sprawdzeń, przekraczających swoją liczbą rozkład normalny, kapituła może podjąć decyzję o dyskwalifikacji z konkursu.

  § 7. TERMINY NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ

  1. Zgłoszeń należy dokonać w terminie: od 15 grudnia 2016 r. do 17 stycznia 2017 roku.

  § 8. CZAS TRWANIA KONKURSU

  1. Konkurs odbywać się będzie w terminie: od 23 stycznia 2017 – 28 lutego 2017.

  § 9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA

  1. Każda szkoła biorąca udział w konkursie wyraża zgodę na podanie informacji o udziale szkoły w konkursie m.in. na stronie internetowej www.mamtowpibie.pl

  § 10. ZASADY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

  1. Po zakończeniu konkursu, powołana kapituła dokona wyboru laureatów w poszczególnych kategoriach, na podstawie ilości przeprowadzonych monitoringów.
  2. Obrady Kapituły są tajne.
  3. W zależności od zaistniałych przesłanek – Kapituła zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody w danej kategorii.
  4. Nagrody mają charakter uznaniowy, a decyzje Kapituły są ostateczne.

  § 11. NAGRODY

  1. W konkursie zostaną przyznane 3 nagrody dla szkół, 3 nagrody dla klas, 3 nagrody dla uczniów indywidualnych.
 4. Organizator zastrzega możliwość zmiany nagród.

§ 12. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WRĘCZENIE NAGRÓD

 1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane do 31 maja 2017 na stronie www.mamtowpibie.pl
 2. Uroczyste wręczenie nagrody w konkursie nastąpi w czerwcu 2017 roku
 3. Nagrody w konkursie dla szkół oraz klas zostaną wręczone Laureatom w czerwcu 2017 roku. Dokładna data i sposób przekazania nagrody zostanie uzgodniony indywidualnie pomiędzy Organizatorami a dyrekcją zwycięskiej szkoły.

§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Na wszelkie pytania dotyczące konkursu odpowiada Organizator pod numerem telefonu 786-224-593 oraz adresem i.manuszewska@courtwatch.pl
 2. Zgłoszenie do konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby organizacji konkursu.
 3. Administratorem danych osobowych osób fizycznych przetwarzanych w niniejszym konkursie w celu i zakresie niezbędnym do jego przeprowadzenia, jest Fundacja Court Watch Polska.
 4. Sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów regulaminu w przypadku niezależnych od organizatora zdarzeń losowych. Aktualna treść regulaminu znajduje się na stronie internetowej www.mamtowbipie.pl
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wypadki losowe, decyzje państwowe, które mogą mieć wpływ na przebieg i rozstrzygnięcie konkursu.